Garantier

Funktionsgaranti

Sedvanlig funktionsgaranti på två år lämnas på utrustning som installeras.

Resultatgaranti

Om företaget anlitas för både utredning och utförande av åtgärder garanteras en reduktion av radonhalten till under riktvärdet 200 Bq/m3 luft enligt följande: Överstiger radonhalten efter åtgärder 200 Bq/m3 som årsmedelvärde utför företaget utan kostnad för kunden kompletterande åtgärder. Lyckas inte heller de kompletterande åtgärderna sänka radonhalten till under riktvärdet erbjuds kunden att få tillbaka kostnaderna för utredning och åtgärder mot att företaget monterar bort den installerade utrustningen.

På särskild begäran av kunden kan garanti på reduktion av radonhalten ned till en lägre nivå än riktvärdet lämnas. Med eller utan en sådan garanti rekommenderas kunden alltid att gå stegvis fram och börja med de åtgärder som bedöms som mest kostnadseffektiva.